News Release
การปฏิบัติศาสนกิจในลาตินอเมริกาปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนอื่นๆ ในลาตินอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019  ท่านกับเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กำลังปฏิบัติศาสนกิจในกัวเตมาลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา และบราซิล

ข่าวล่าสุด