News Release
คนหนุ่มสาวควรเตรียมตัวสำหรับบทบาทผู้นำและการแต่งงาน
อัครสาวกชาวมอรมอนท่านหนึ่งพึ่งพาคนหนุ่มสาวของศาสนจักรในการเตรียมตัวเป็นผู้นำศาสนจักรทั่วโลก ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเวนดี้ ภรรยาของท่านพูดถึงความเป็นผู้นำ ความรักและการแต่งงาน

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »