News Release
ทำความรู้จักกับชาวมอรมอน
บ่อยครั้งที่ผู้คนถามว่า “พวกท่านเชื่ออะไรในฐานะสมาชิกศาสนจักร?” ดังนั้น เมื่อไม่นานมานี้จึงมีวีดิทัศน์ใหม่ชื่อว่า “ทำความรู้จักกับชาวมอรมอน” ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยความยาว 8 นาทีซึ่งให้เรื่องราวสรุปภาพรวมทางประวัติศาสตร์ หลักคำสอน การจัดระเบียบองค์การและการประพฤติปฎิบัติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย​

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »