เรื่องยอดนิยม

ข่าวเผยแพร่
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยบรรเทาทุพภิกขภัยในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ชาวมอรมอนเตรียมความช่วยเหลือมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ผู้ประสบทุพภิกขภัยจำนวนแปดประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง งานเพื่อมนุษยธรรมครั้งนี้คือการจัดเตรียมความช่วยเหลือแก่ภูมิภาคของโลกที่ประสบความแห้งแล้ง ความขัดแย้งทางการเมือง โรคภัยไข้เจ็บและความยากลำบากอื่นๆ

ข่าวล่าสุด

การสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรกองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาสาสมัครจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ กันสี่แห่งทั่วพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้มีการร้องขอให้อาสาสมัครช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลของกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบเจ้าหน้าที่ทหารทั่วประเทศตามข้อกำหนดที่ได้รับ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน (นักธุรกิจ) ที่จะต้องเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชีวิตหลังการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศไทย - ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็น

ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็นเป็นอดีตผู้สอนศาสนาที่รับใช้คณะเผยแผ่ของท่านในประเทศไทยจากปี 1969 ถึงปี 1971 ท่านกล่าวว่า “เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศประเทศไทยสำหรับงานเผยแผ่ศาสนา ความสว่าง ความศักดิ์สิทธิ์ ความจริงนิรันดร์และพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากสงครามเวียดนาม ได้มีการเปิดฐานทัพอากาศสหรัฐขึ้นในประเทศไทยและสมาชิกที่เป็นทหารสหรัฐเริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณ เรื่องนี้มีส่วนในการเตรียมการเริ่มต้นงานสอนศาสนาอย่างเป็นทางการในประเทศไทย”

เก้าอี้เข็นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในภาคอีสานของประเทศไทย

เก้าอี้เข็นสำหรับคนจนและคนขัดสนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยเป็นโครงการต่อเนื่องของสโมสรโรตารีบางรักในกรุงเทพฯ มูลนิธินักบุญโยเซฟ และองค์กรการกุศลแอลดีเอส องค์กรด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ในสิบสองปีที่ผ่านมา องค์การทั้งสามตลอดจนสโมสรโรตารีในภูมิภาคได้ให้เงินทุนสนับสนุนจัดหาเก้าอี้เข็นหลายพันคัน  เก้าอี้เข็นเหล่านี้บริจาคให้แก่คนขัดสนจำนวนมากเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและทำให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างยิ่ง