ข่าวเผยแพร่
BYU–Pathway Worldwide รูปแบบใหม่ องค์กรอุดมศึกษาระดับโลก
ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศสร้างองค์กรอุดมศึกษาระดับโลก BYU–Pathway Worldwide (BYU–PW) สถาบันนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมวุฒิบัตรและโปรแกรมปริญญาทางออนไลน์ทั้งหมดที่ระบบการศึกษาของศาสนจักร (CES) มีให้

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »